زماني كه رياضيدان انگليسي هاردي براي عيادت رياضيدان شهير هند

رامانوجان به بيمارستان رفته بود به اين موضوع اشاره كرد كه شماره

تاكسي كه به وسيله آن به بيمارستان آمده، عدد بي ربط و بي خاصيت

1729 بوده است .

رامانوجان بلافاصله ضمن رد ادعاي هاردي به او يادآور شد كه اتفاقا 1729

بسيار جالب توجه است .